Sosyal Güvenlik UzmanıDavranış Değerlendirmeleri

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Öğrencilerden; 
- Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları, 
- Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi bu ülkenin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri, 
- Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları, 
- Doğru sözlü, dürüst olmaları, gerçeğe aykırı beyanda bulunmamaları, 
- İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları, 
- Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları, 
- Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları, 
- Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları, 
- İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları,
- Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, 
- Gelişimine ve sağlığına zarar vererek bağımlılık yapacak maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları, 
- Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasi amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasi amaçlı davranışlarla okulun ve toplumun huzurunu bozmamaları, 
- Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları, 
- Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, milli, manevi ve kültürel değerlere uymaları, beklenir Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi”, “TeşekkürBelgesi”, "Taktir Belgesi" ile ödüllendirilir.Ayrıca örnek davranış gösteren öğrencilerimize, Okul yöneticileri tarafından kaleme alınan teşekkür mektupları ulaştırılır.


ÖĞRENCIYE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 
İlköğretim Okulu 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri ile lise öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama veya okulla ilişiğini kesme yaptırımlarından biri uygulanır. 
Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. Yaptırımlar yönetmeliklerde belirtilen şartlar çerçevesinde uygulanır. Yaptırıma karar verilmesinde; öğrencinin, davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, o andaki psikolojik durumu ve kişisel özellikleri, Okul içinde ve dışındaki genel durumu, Yaş ve cinsiyeti, Derslerdeki ilgi ve başarısı, Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarı durumu, Öğrencinin aynı öğretim yılı içinde daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığı, göz önünde bulundurularak olumsuz davranışına uygun yaptırım veya bir alt yaptırım takdir edilebilir.Öğrencinin olumsuz davranışının psikolojik bir nedene bağlı olabileceği durumlarda okul idaresi tarafından velisi bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilir. 


DİSİPLİN ANLAYIŞIMIZ VE MÜDAHALE BASAMAKLARI 
Okulumuzda disiplin anlayışı; cezai sistem üzerine değil, önleyici rehberlik çalışmaları ve sevgi temelli bir yaklaşım üzerine kurgulanmıştır. Çocuk, belli davranışlarına hâkim olmayı, ceza ile değil sevgi, ilgi ve hoşgörü ile disiplinli bir şekilde öğrenir. Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde disiplin; sorumluluk kazandırma, ilgi ise takdir etme, destek verme, rehber olma anlamındadır. Okulumuzda öğrencilerimiz ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, yerinde ve zamanında yapılan doğru yönlendirilmelerle yaşama hazırlanır. Disiplin anlayışımızın asıl amacı, küçük yaşlardan başlayarak çocuklarda öz denetim mekanizmasını geliştirmektir. Bu şekilde çocuk, demokratik yaşama bilincini, üretkenliği, sorumluluğu, faydacılığı, hoşgörüyü, bireysel özellik olarak kazanacak ve hayat boyu bu özelliklere uygun davranımlar geliştirecektir. Böylece çocuklarımız; sorumluluklarının bilincinde, kendi kararlarını kendi alabilen bir “birey” olacaktır. Ceza, bir davranışı öğretmeye ya da olumsuz bir davranışı terke değil, sadece bir süreliğine bastırmaya yarar. Bu ise, bizim istediğimiz bir eğitimi karşılamaz. Ancak “önleyici rehberlik çalışmaları”na yönelik tüm çalışmalar yapıldığı halde; gerekli iyileşmeyi göstermemekte ısrar eden öğrencimiz ile ilgili yaptırımlar uygulanır. 
Uygulamalarda amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı olumsuz davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. 
Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak; olumsuz davranış durumlarına karşı müdahaleler aşağıdaki şekilde basamak basamak gerçekleşir. Ancak bazı durumlarda gerçekleşen davranışın durumuna göre; müdahale basamakları atlanarak, doğrudan yaptırım uygulanabilir. Bu durum “öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu” ve “disiplin kurulu”nun yetki ve sorumluluğundadır. 

MÜDAHALE BASAMAKLARI 
a) Sözlü uyarma: Öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar ko-nusunda uyarılır. 
b) Öğrenci ile sözleşme imzalama: Öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmen arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin “Öğrenci Sözleşmesi”ni imzalar. 
c) Rehberlik Servisi ile Görüşme: Öğrencinin sözleşme imzalamasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci - öğretmen – rehberlik servisi olarak gerekli takip işlemi yapılır. 
d) Veli ile görüşme: Öğrencinin olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veli okula davet edilir. Okul yöneticilerinden birinin ve varsa rehber öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. 
e) İlgili Müdür Yardımcısı ile Görüşme: Öğrencinin davranışlarında düzelme olmaması, problemlerin devam etmesi durumunda durum ilgili müdür yardımcısına bildirilir. Davranış değerlendirme kurulu, disiplin kurulu öncesi son değerlendirme ve ikaz çalışmaları yapılır. 
f) Öğrencinin Kurula Sevkedilmesi: Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen; rehberlik servisi ve idarenin de onayı ile yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu – disiplin kuruluna sevk eder ve gerekli cezai işlem kurul tarafından takdir edilir.