Sosyal Güvenlik UzmanıHak ve Sorumluluklar

  ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKLARI

• Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde öğretmenimiz; 
• Her şeyden önce adil ve saygıdeğer davranışlara muhatap olma hakkına,
• Projelerinin desteklenmesi hakkına,
• Kendini geliştirme çabalarının desteklenmesi hakkına,
• T.C. MEB/Azerbaycan Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere sağlanan yasal haklara, sahiptir. 

ÖĞRETMENLERİMİZİN SORUMLULUKLARI

• Yüksek ahlak ve güçlü bir görev duygusuna sahip olma, 
• Ait olduğu medeniyetten devraldığı iman ve tarih bilinci ile ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak nesiller yetiştirme inanç ve vizyonuna sahip olma,
• Kurumun misyonuna, değerlerine ve vizyonuna sarsılmaz bir inançla bağlı olma, 
• İyi İnsan Yetiştirme İdeali” uğrunda birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının kişilik haklarına saygı duyma, 
• İnsan onuruna yakışmayacak düşünce, tavır ve davranışlardan uzak durarak, bu konuda örnek olma,
• Bilim ve teknolojinin amaçtan ziyade araç olduğu bilinciyle hareket etmek ve alanında ihtiyaç duyacağı yenilikleri takip ederek okulun ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda eğitim sürecine aktarma, 
• Branşıyla bağlantılı disiplinlerden istifade ederek kendini geliştirme ve yetiştirme, sorumluluğu vardır. Öğretmenimiz, öğrencilerine karşı; 
• Öğrenciye en yakın rol-model olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencisinden beklediği tüm davranışları fiili olarak bizatihi yerine getirme, 
• Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinde bireysel ve grup çalışmalarını destekleme, ayrıca grup içinde uyumlu şekilde çalışma alışkanlığı kazanmaları için gerekli faaliyetleri planlamak ve organize etme, 
• Öğrencilerin dersi en iyi şekilde öğrenebilmesi için bireysel farklılıkları da gözeterek, her türlü öğretim yöntem ve teknikleri ile ders materyallerini kullanma, 
• Öğrencilerini yetiştirmek; okuldaki eğitim ve öğretimi daha etkili kılmak, okul ve çevre arasında verimli ilişkiler kurmak için her fırsattan yararlanma, 
• Her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında, öğrencilerin etkinliklerini devamlı ve yakından izleyerek gerekli rehberliği yapma,
• Organize ettiği geziler ve sosyal etkinliklerde, medeniyetimizin izlerini taşıyan tarihî ve kültürel mekânların ruhunu öğrencilere hissettirebilecek niteliği esas alma, 
• Bilgiyi vasıta yaparak, vatana, millete, devlete faydalı, bayrağına saygılı nesiller olmalarını sağlama, 
• Köküne bağlı olma ve soyunun ahlakıyla ahlaklanma bilinci aşılama, 
• Düşünmeye, aramaya, bulmaya, çözmeye , tahlil ve  sentez yapmaya, araştırmaya, konuşmaya, tartışmaya sevketme sorumluluğu vardır. 


  Öğretmenimiz, çalıştığı kurumuna karşı;
   
• Öğretmen görev tanımında yer alan iş akışlarına ve öğretmen alım sözleşmesinde yer alan genel ve özel şartlara uyma, 
• Birlikte çalıştığı ekibin bir parçası olarak görev, yetki ve sorumluluklara uygun hareket etme, 
• Yönetici, öğretmen ve personel ile ilişkileri düzenleyen yönergelere uygun hareket etme, 
• Mesleki çalışma disiplininin sınırlarını çizen (ders içi, izin, öğrenci davranış değerlendirme, mekân kullanımı, demirbaş, kurumsal otomasyon, sınıf rehber öğretmenliği, nöbetçi öğretmenlik vb.) yönergelere uyma, 
• Kurumsal gizliliğe uymak ve yetkili olmadığı konularda açıklamalarda bulunmama, 
• Yöneticilerinin bilgisi ve onayı olmadan hiç bir basın (tv, gazete, radyo, dergi vs.) organında yer almama, 
• Aynı çatı altında birlikte çalıştığı görev arkadaşlarının moral ve motivasyonlarını bozacak, ekip ruhunu zedeleyecek tavır, söylem ve davranışlardan uzak durma, 
• Bulunduğu ortamlarda ve sosyal medyada kurum misyonuna uygun olmayan paylaşımlarda bulunmama, 
• Kurumsal aidiyetin bir gereği olarak, sorumluluklarını bölüm – alan – yönetici – öğrenci ayırt etmeksizin yerine getirme, sorumluluğu vardır. 


    Öğretmenlerimizden Beklentilerimiz
 
• Alanıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek bilgilerini sürekli güncel tutması, 
• Sadece okulda değil, evde, apartmanda, sitede de öğretmen kimliği ile çevresindeki çocuklara, gençlere, yetişkinlere akademik ve sosyal alanlarda destek vermesi, 
• Kitap okuma alışkanlığına sahip olması ve okuduğu kitapları derslerinde ve okul ortamında gündem ederek “kitap atmosferi”ne katkıda bulunması, 
• Mesleği ve alanıyla ilgili konferans, seminer, sempozyum vb. etkinliklere katılma konusunda istekli olması, 
• Öğretmen derse hazırlanarak girmelidir.
• Öğretmen sınıfta belli bir yere çakılıp kalmamalı, aynı yerde gidip gelmemeli, kendini öğrencilere göre ayarlamalıdır.
• Öğretmen her türlü ödevi ve sınav kâğıtlarını değerlendirdikten sonra, öğrencilere dağıtmalı, onların itirazlarını sabırla ve sakin bir şekilde dinlemeli, hata yapmışsa kabul etmeli, özür dilemelidir.
• Sınıftaki tüm öğrencilerin derse katılımını sağlamalı, sürekli aynı öğrencilere söz hakkı vermemelidir.
• Derste anlatılan konunun neye yaradığını, ne için öğrettiğini açıklamalıdır.
• Öğrencilere gereksiz ansiklopedik bilgiler dikte ettirilmemelidir.
• Sınıfta cep telefonununu kapalı tutmalıdır.
• Ders esnasında ya da tenefüslerde fotokopi yapmamalıdır. Bu tür ihtiyaçlarını derse girmeden hazırlamış olmalıdır.
• 5 dakikalık tenefüslerde de- zaruri ihtiyaçları dışında-  sınıfının başında bulunmalı, 15 dakikalık tenefüslerde dinlenmelidir.
• Öğretmen 1 günde 5 dersten fazla derse giremez.  
• Ilkokul öğretmenleri girişte ve çıkışta mutlaka öğrencilerinin başında bulunmalıdır.
• PDR öğretmeni günde en az  1 defa her sınıfa girip,  öğrencilerle ilgilenmelidir.
• Müdür Yardımcısı ya da diğer personelle sohbet etmemelidir.

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK

- Yıllık Planlar ve zümreler özgün olmalıdır.
- Yazılı soruları ve ödevler özgün olmalıdır. İnternetten ya da diğer kaynaklardan faydalanabilir an cak, “kopyala yapıştır” şeklinde yapılmış soru ve ödevler kabul edilmemelidir.
- Yazılı soruları ilgili müdür yardımcısına elektronik ortamda ulaştırılmalı, eğer sorular elle yazılmışsa bir kopyası mutlaka verilmelidir.
- Hiç bir şekilde, test kitabından fotokopi çekilerek veya  test kitabının ilgili sorusu kesilip A4’e yapıştırılarak sınav yapılamaz. 

Öğretmenlerimize Tavsiyelerimiz

“İyi insan yetiştirme ideali” uğrunda birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının kişilik haklarına saygı duyarak onların sevinç ve kederlerine ortak olma, 
Kent hayatının getirdiği zihinsel ve psikolojik stresten uzaklaşmak için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle meşgul olması, 
Branşı dışında en az bir ilgi alanı belirleyerek zihinsel dinginliğine zaman ayırması, 
En az bir yabancı dili pratik ve akademik düzeyde bilmesi veya öğrenme gayreti içinde olması, 
Yüksek lisans, doktora gibi akademik çalışmalara karşı istekli olması.