Sosyal Güvenlik UzmanıSınıf Danışmanlığı

1.Amaç: Okulda eğitim öğretim hizmetinden yararlanan öğrencilere rehberlik, yönlendirme ve onları kuşatmada çok önemli bir yere sahip olan Sınıf Danışman Öğretmenliğinin çalışma alan ve usulünü belirlemektir. 
2.Kapsam: Bu yönerge  görev yapan tüm “Sınıf Danışman Öğretmenlerinin çalışma, görev, yetki ve sorumlulukları kapsamaktadır. Uygulama: Sınıf Danışman Öğretmenliği Sistemi, öğrenciyi merkeze alan, onu nitelikli bir sürece, belli bir sisteme dahil eden, dinamik bir çalışmadır. Bu çalışma, öğrencinin çok iyi tanınması, ihtiyaçlarının tespiti, hedeflerinin belirlenmesi, ortak hareket planının çizilmesi ve bu planın belirli aralıklarla yenilenmesini amaçlayan bir sistemdir. Gücünü karşılıklı anlayış ve özgüvenden alan çalışmalar, devamlılık ve ortak hareket felsefesiyle de kurumsal kimliğin temsilinde önemli bir alandır. Sınıf Danışman Öğretmeni; öğrenci, veli ve okul arasındaki iletişimi sağlar; sınıfın bir öğretim yılı boyunca her türlü sorunuyla yakından ilgilenir. 
• Sınıf Danışman Öğretmeni, kendi sınıfından her konuda birinci derecede sorumludur. (Disiplin, kılık-kıyafet, devam-devamsızlık, başarı durumu kişisel ve ailevî sorunlar vb.) 
• Sınıf Danışman Öğretmeni, sınıfına ait gözlemleri, karşılaştığı problemleri ve sınıfın belirlediği ihtiyaçları değerlendirip aylık raporlar halinde kaydedip ilgili müdür yardımcısına sunar. 
• Sınıf Danışman Öğretmeni, danışmanı olduğu sınıfın velilerine öğrencileri hakkında bilgi verir. Öğrenci velileriyle iletişim kurarak durum değerlendirmesi yapar. Velilere gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunur. 
• Sınıf Danışman Öğretmeni, sınıfına ait gelişim ve performans değerlendirme sonuçlarını dosyasında bulundurur, analiz eder, değerlendirir ve öğrenci, ders öğretmenleri, veli ve okul yönetimiyle paylaşımlarda bulunur, gerekli tedbirleri alır. 
• Sınıf Danışman Öğretmeni, öğrenci ile ilgili birimlerin öğrencileri kuşatıcı çalışmalar yapmasına yardımcı olur. 
• Sınıf Danışman Öğretmeni öğrencilerin ders çalışma faaliyetlerini Rehberlik Biriminin hazırladığı standart formlarla kontrol ve takip ederek haftalık ve aylık çalışmalarını programlar ve denetler. 
• Her sınav sonrası öğrencilerinin tek tek notlarıyla ilgilenir, gerekli durumlarda ders öğretmenleriyle işbirliği yapar. Öğretmenlerin gözlemine başvurur. 
• Sınıf Danışman Öğretmeni, başarısı düşen öğrencilerin başarılarını artırmak için ders öğretmeni, veli, müdür yardımcısı ve psikolojik danışman ile birlikte gereken çalışmaları yapar. 
• Sınıf Danışman Öğretmenliği Sistemi, akademik performansın yanında psiko-sosyal davranışlar açısından da öğrencileri geliştirmeye yönelik basamakları içerir. Belirli bir plan dâhilinde öğrencilerle sinema, tiyatro ve gezi etkinlikleri düzenlenmekte; öğrencilerin ifade yeteneğinin gelişmesi için öğrencilerden yapılan etkinlikle ilgili yazılı ve sözlü değerlendirmeler yapar. 
• Psikolojik danışman ve bağlı bulunduğu müdür yardımcısı ile ayda bir toplantı yapar. 
• Sınıf öğretmeni sınıfının devamsızlık durumlarım inceler, devamsızlık alışkanlığı olan öğrenciler ile görüşerek devamsızlık nedenlerini öğrenmeye çalışır ve onlara bu problemin yaşanmaması için öğrenci velisi ve rehberlik servisi ile işbirliği yaparak yardımcı olur. 
• Sınıfı ile ilgili bir sorun yaşandığında sınıf öğretmeni, psikolojik danışman ve müdür yardımcısı ile işbirliği yaparak sorunun çözümüne çalışır. 
• Sınıfında tespit ettiği uyum problemi olan öğrencileri Rehberlik Servisine bildirir ve süreci takip eder. 
• Rehber öğretmenle işbirliği yaparak, öğrenciyi tanımak ve gerekli bilgileri toplamak için form, fiş, gözlem kartları, anket, test vb. uygular, kendisinin yapabileceği değerlendirmeleri yapar ve sonuçlarını rehber öğretmenle birlikte paylaşır. 
• Sınıf öğretmeni sınıfın temizliği, düzeni ve okul eşyalarının korunması ile yakından ilgilenir, korunması ve kullanılması konusunda öğrencilere bilgi aktarması yapar. 
• Sınıf öğretmenleri, veli ile ilişkilerinde kurumun ortak ilke ve görüşleri doğrultusunda hareket eder, iletişimde kurumsal dil kullanmaya özen gösterir. 
• Sınıf öğretmenleri, sınıfında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde çalışmalar yapar. 
• Sınıf öğretmenleri tüm törenlerde sınıfının başında olmak zorundadır.